Скринька пандори, або конституційні аспекти відповідальності за порушення правил, встановлених підзаконними актами, на прикладі сфери безпеки дорожнього руху.

СКРИНЬКА ПАНДОРИ, або КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ, НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. СКРИНЬКА ПАНДОРИ, або КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ, НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.

Борис РУСНАК, член Чернівецької обласної організації Союзу юристів України, заслужений юрист України

З огляду на те, що в Україні в останні роки поширюється практика дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів рішеннями відповідних місцевих рад, а українські суди нерідко поновлюють голів у своїх повноваженнях, скасовуючи рішення рад, виникає необхідність у фаховій дискусії щодо практичного застосування такого виду юридичної відповідальності як конституційно-правова.

Що таке конституційно правова відповідальність?

Громадяни України, які вивчали в юридичних вищих навчальних закладах таку навчальну дисципліну, як конституційне право України, або мали нагоду (як я, приміром) викладати цю навчальну дисципліну студентам, знайомі з цим видом юридичної відповідальності.

Проте, коли я на своїх багаточисельних навчальних семінарах із депутатами місцевих рад прошу їх відповісти на питання: що вони знають про такий вид юридичної відповідальності, як конституційно-правова, які форми конституційно-правової відповідальності їм відомі, хто є суб’єктами цього виду юридичної відповідальності ets, то у відповідь повна тиша, ніхто ні чого відповісти не може. Хоча саме депутати місцевих рад нерідко застосовують у своїй практиці конституційно-правову відповідальність, зокрема, щодо сільських, селищних чи міських голів.

Давайте нагадаємо теорію цього питання. Почнемо з дефініції (визначення) поняття «конституційно-правова відповідальність. Нормативного визначення у чинному законодавстві України, на жаль, на сьогодні немає. А доктринальне є в кожному під ручнику з конституційного права України.

 • Узагальнюючи існуючі визначення, конституційно-правову відповідальність можна визначити як самостійний вид юридичної відповідальності, визначений нормами конституційного права, що передбачає заохочення державою позитивного діяння суб’єкта конституційно-правових відносин, наслідки якого перевищують вимоги конституційно-правових приписів (позитивний аспект) або негативну реакцією держа ви на конституційний делікт, що передбачає зазнавання суб’єктом конституційного правопорушення визначених санкцій у межах чинного конституційного законодавства.
 • Отже, виділяють два аспекти конституційно-правової відповідальності:
 • позитивний: суб’єктами є всі суб’єкти конституційно-правових відносин, проявляється в сумлінному ставленні суб’єктів до реалізації своїх конституційних обов’язків, ефективне їх виконання. Окрім того, позитивну відповідальність пов’язують із підзвітністю, наявністю компетенції в певній сфері;

негативний: полягає у застосуванні спеціальних заходів впливу внаслідок неналежної поведінки суб’єктів конституційного права.

Розрізняють два значення негативної конституційно-правової відповідальності: широке значення — охоплює власне конституційну відпо відальність у вузькому сенсі, адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення норм конституційного права; вузьке значення — вид юридичної відповідальності, передбачений нормами конституційного права. Має специфічні коло суб’єктів, механізм реалізації, санкції тощо.

Нормативною підставою конституційно-правової відповідальності в Україні є Конституція та значна кількість інших нормативно-правових актів, які регулюють окремі її елементи та переважно закріплюють конкретні види конституційних правопорушень. Фактичною підставою її настання виступає порушення приписів конституційного законодавства.

Суб’єкти конституційно правової відповідальності Суб’єктами конституцій но-правової відповідальності є:

— держава (ч. 2 ст. 3. Конституції, в якій зазначено, що «держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голов ним обов’язком держави»);

 1. — органи державної влади та їх посадові особи;
 2. — органи місцевого само врядування та їх посадові особи;
 3. — громадські об’єднання: політичні партії і громадські організації;
 4. — депутати;
 5. — кандидати в президенти, в депутати та на посади сільських, селищних, міських голів;
 6. — фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства та інші особи.
 7. Суб’єктами притягнення до відповідальності виступають: парламент України; Конституційний Суд України; Президент України; територіальна громада (виборці); місцева рада; виборча комісія; суд.
 8. Санкції
 9. Аналіз Конституції України та інших джерел конституційного права України, що містять норми, які передбачають конституційно-правову відповідальність, дозволяє зробити висновок, що вона передбачає наступні санкції:

1) дострокове припинення повноважень органів публічної влади та їхніх посадових осіб (наприклад, дострокове припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України з підстав, передбачених ст. 90 Конституції України, усунення Президента України з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту — ст. 111 Конституції України);

 • 2) скасування актів органів публічної влади та їхніх посадових осіб, (наприклад, скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України — ст. 118 Конституції України);
 • 3) встановлення обмежень щодо реалізації окремих конституційних прав і свобод відповідними суб’єктами конституційного права (на приклад, втрата громадянства України, скасування рішення про оформлення набуття громадянства України — статті 19, 21 Закону «Про громадянство України»);
 • 4) дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських голів (ст. 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»);
 • 5) визнання результа тів виборів, референдумів недійсними;
 • 6) відставка Кабінету Міністрів України, Прем’єр-Міністра України та інших членів уряду (ст. 115 Конституції України);

7) визнання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування незаконними в судовому порядку з мотивів їх їхньої невідповідності Конституції або законам України (ч. 10 ст. 59 Закону «Про місце ве самоврядування в Україні»);

 1. 8) процесуальні санкції, вказівка на які є в регламентах;
 2. 9) заборона діяльності об’єднань громадян та інші.
 3. Потрібен закон

А тепер до практики.

Прочитавши відповідні розділи всіх відомих мені підручників із Конституційного права України, окремі наукові праці з цієї проблематики, (яких не так багато) та проаналізувавши практику застосування цього виду юридичної відповідальності, я дійшов висновку, що законодавство України, яке регулює цей конституцій но-правовий інститут, потребує невідкладного і системного удосконалення. Я б навіть сказав категоричніше: настав час розробити і прийняти спеціальний Закон «Про конституційно-правову відповідальність», який би містив чітку нормативну дефініцію цього виду юридичної відповідальності, визначав коло суб’єктів, форми та підстави відповідальності, інстанції, тобто перед ким встановлено відповідальність, органи, що розглядають справи про конституційно-правову відповідальність і виносять відповідні рішення, види конституційних правопорушень, форми контролю, що містяться в нормах конституційного права, види санкцій за конституційні правопорушення, можливість (чи неможливість) судового оскарження її застосування тощо.

Усі інші види юридичної відповідальності системно врегульовані чинним законодавством України. Кримінальній відповідальності присвячено спеціальний кодекс, адміністративній і цивільно-правовій — також, дисциплінарній — кодекс і спеціальні закони.

А конституційно-правова врегульована фрагментарно (Конституція України, закони: «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про Рахункову палату»; «Про Конституційний Суд України»; «Про Центральну виборчу ко місію»; «Про Уповноважено го Верховної Ради України з прав людини»; «Про місцеві державні адміністрації»; «Про громадянство України»; «Про політичні партії в Україні» тощо).

Гадаю цю прогалину слід невідкладно заповнити. А то що ж виходить сьогодні?

Уже два президенти України (В. Ющенко і П.

Порошенко) скористалися своїм конституційним правом щодо дострокового припинення повноважень парламенту (Верховної Ради України), при цьому жодного разу парламент не оскаржував у суді відповідний указ Президента України. Багато разів Президент Л. Кучма, наприклад, відправляв у відставку Кабінет Міністрів України. Уряд також не оскаржував відповідний указ Президента України.

Але коли місцева рада користується аналогічним правом, наданим їй Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», який є джерелом галузі конституційного права України, щодо дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного чи міського голови, то останній біжить до суду з відповідним адміністративним позовом і суд, як правило, скасовує відповідне рішення ради й поновлює го лову в його повноваженнях. Хоча частина 4 статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України («Право на звернення до суду та способи судового за хисту») визначає, що «Суб’єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду виключно у випадках, визначених Конституцією та законами України».

У свою чергу стаття 42 За кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка містить повноваження сільського, селищного, міського голови, (частина 4, пункт 15) визначила, що «сільський, селищний, міський голова звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів». Тобто сільський, селищний, міський голова не наділений правом звертатися до суду щодо визнання незаконними актів своєї ради, на сесіях якої він головує й рішення якої підписує та оприлюднює. Адже ж він не звертається до суду як фізична особа, а як посадова особа — суб’єкт владних повноважень.

Дивна судова практика

Тоді резонним є питання: чому українські суди приймають до свого розгляду такі позови сільських, селищних, міських голів? Відповіді у мене немає.

Адже, очевидно, немає сумнівів у тому, що судді, які розглядають згадані позовні заяви і їх задовільняють, розрізняють такі два поняття: дострокове припинення повноважень місцевого голови — як застосування до нього конституційно-правової відповідальності, оскарження якої чинним законодавством не передбачено, і звільнення голови з посади — як застосування норми законодавства про працю з врахуванням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Бо звільнення місцевого голови з посади, як це зазначено в частині 11 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є наслідком дострокового припинення його повноважень.

Якщо судді, як і адвокати, які представляють у суді інтереси відповідних голів, цього не розуміють, то виникає питання щодо їх фахової кваліфікації. А якщо розуміють…, тоді в мене жодних питань не ви никає (?!).

See also:  Депутат гетманцев рассказал, кого коснется антиофшорный закон

Отож, я лише позначив існування прогалин у чинному законодавстві України щодо системного врегулювання застосування такого конституційно-правового інституту, як «конституційно-правова відповідальність», а також необхідність й актуальність його вдосконалення. Хотілося б почути думки з цього приводу інших правників, зокрема, юристів-конституціоналістів. Тож запрошую до дискусії.

Джерело: Юридичний вісник України

СКРИНЬКА ПАНДОРИ, або КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ, НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. СКРИНЬКА ПАНДОРИ, або КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ, НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.

Олександр МАРУСЯК,експерт Центру політико-правових реформ

У кінці травня на початку червня у ВРУ знову заговорили про імперативний мандат. Як зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, над цим у Раді «посилено думають».

За загальним правилом повноваження народних депутатів України починаються після складення ними присяги на вірність Україні й припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, обраної на чергових чи позачергових виборах.

Однак на практиці трапляються випадки, коли народний депутат достроково перестає бути депутатом, і такі підстави передбачені частиною другою статті 81 Конституції України: смерть народного депутата; складення повноважень за його особистою заявою; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України. Крім того, неусунення протягом двадцяти днів народним депутатом обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу його зі складу такої фракції.

Остання підстава для дострокового припинення повноважень народного депутата України з’явилася в Конституції внаслідок політичної реформи 2004 року, після чого у вітчизняну парламентську практику увійшов термін про так званий «імперативний мандат» народного депутата, невластивий для європейської парламентської демократії, де вважається, що депутат (член парламенту) є представником усього народу, а не окремої політичної партії, яка його висунула, чи виборчого округу, в межах якого його обрали, а отже, при здійсненні своїх
повноважень він має керуватися загальнонаціональними інтересами, виходячи із власних переконань та політичної позиції.

Позбавлення народного депутата можливості вільного виходу зі складу депутатської фракції чи вільного входження (невходження) до складу такої фракції суттєво підриває його незалежність та унеможливлює відстоювання ним власної політичної позиції.

Источник: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/konstytutsijno-pravova-vidpovidalnist-praktychni-aspekty/

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ – PDF Free Download

More information

More information
More information

More information

More information

More information

More information

More information

More information

More information

УДК 629.331 FREEZING OF CONDENSATE IN THE EXHAUST SYSTEM OF CARS Kuznetsov N.I., Petukhov M. Yu. (Perm National Research Polytechnic University (PNIPU)), Khaziev A.A., Laushkin A.V. ((The Moscow State

More information

ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

Implementing Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Introduction Name Company affiliation Title/function Job responsibility Systems administration experience Microsoft Windows Server operating systems

More information

Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

Microsoft SharePoint 2013 First Server Last Update on 01/08/2013 Introduction Name Company affiliation Title/function Job responsibility Systems administration experience Microsoft Windows Server operating

More information

УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

UDC 681.3.016=111 D.E. Bortyakov, S.V. Mescheryakov, D.A. Shchemelinin INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS An effective management of a cloud-based

More information

I. Personal details Name: Carsten Burhop Date of birth: 02 November 1973 Nationality: German Email address: burhop@uni-muenster.de Curriculum vitae II. Present appointment (since 1 August 2003) Assistant

More information

. с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

Multi-site Visualization System for Decision Support System Kanokvate Tungpimolrut Ministry of Science and Technology, Thailand National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) Outline Brief

More information

Prospectus – Executive Summary As of 30 Nov, 2015 This summary is a part of the prospectus which only sets out information relating to the policy, return, risks and conditions of the fund. Investors must

More information

Ministry of Training, Ministère de la Formation Colleges and Universities et des Collèges et Universités Private Career Colleges Branch Direction des colleges 9 th Floor, Mowat Block privés d'enseignement

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

Patient Safety Tools Effective Communication Feb. 21, 2014 Siriporn Pitimana-aree, MD Dept. of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Goal 1 (IPSG.1) : Goal 2 (IPSG.2) : Goal 3 (IPSG.3) :

More information

CURRICULUM VITAE NORBERT K. SEMMER CURRENT STATUS: Full Professor of the Psychology of Work and Organizations University of Bern, Switzerland Member of the Swiss National Center of Competence in Research

More information

1 หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร พ.ศ. 2552 ———————————– 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว

More information

Volume 41, Number 10 March 13, 2006 Tax on Compensation of Capital: A Conceivable EU Initiative by Lorenz Jarass and Gustav M. Obermair Reprinted from Tax Notes Int l, March 13, 2006, p. 887 C urrent &

More information

SECTION 2. SOCIAL PROBLEMS IN THE CONTEXT OF BRANCH SOCIOLOGYS. 2.9 SOCIOLOGY OF HEALTH. MEDICINE SOCIOLOGY/ РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВЫХ СОЦИОЛОГИЙ. 2.9 СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЦИОЛОГИЯ

More information

Annals of the University of Petroşani, Economics, 13(2), 2013, 203-212 203 COMPARATIVE ANALYSIS AND THE PLACE OF ROMANIA ON INSURANCE GLOBAL MARKET ANA PREDA, MIRELA MONEA * ABSTRACT: The paper is centered

More information

УДК 339.7 Z. Pestovska, senior lecturer of Alfred Nobel University of Economics and Law Dnipropetrovs k How working capital was acting in U.S. companies last year The working capital is the amount of assets

More information

Dmytro V. Rachek Master s degree in international relations, Interpreter and Assistant to HOC of the Embassy of India in Ukraine FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT,

More information

Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen Band 395 Institut für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen an der Universität St. Gallen Florentina

More information

COOPERATION AGREEMENTS WITH INTERNATIONAL PARTNERS SIGNED BY THE NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION, OFFICE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE (as of 02 July 2015) Title of the document Date of signing

More information

CURRICULUM VITAE ANITA UŠACKA Name: Prof. Anita Ušacka Date of birth: 26 April, 1952 Place of birth: Riga, Nationality: n Languages: n native English fluent Russian fluent Contact: Constitutional Court

More information

GIZ Corporate Design Manual Version July 2012 Special Regulations for Contractors 1. Introduction GIZ Corporate Design GIZ s corporate design is a defined design system which ensures that the organisation

More information

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 419 Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING In the competitive banking field, customers make up one of the most important and valuable assets of any bank.

More information

ช อหล กส ตร ส อด จ ตอลส าหร บธ รก จประก นภ ย (Digital media training for insurance market) ความร พ นฐานเก ยวก บส อด จ ตอล (1.30 ช วโมง) โอกาสท มาก บส อด จ ตอล (ว นท 26 ก.พ. 57 เวลา 9.00 16.00 น.) ว ทยากรโดย

See also:  У вс дійшли згоди бодай у тому, що ст.33 закону потребує доопрацювання

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ (Assumption Samutprakarn School) แผนการจ ดการเร ยนร (Learning Management Plan) สาระท (Substance) 3 มาตรฐาน/ต วช ว ด (Strand/Indicator) Sc3.2. 1-3.2. 5 ระด บช น (Level) M.5/1-4

More information

Серія юридична 355 Michalina Duda, Ph. D. Chair of Financial Law The Catholic University of Lublin The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues I. A statement of the problem

More information

ข าวสารน เทศ ประกาศร บสม ครผ บร หารโครงการฝ ายการเม องและเศรษฐก จ ประจาม ลน ธ เอเช ย-ย โรป กระทรวงการต างประเทศได ร บแจ งจากม ลน ธ เอเช ย-ย โรป (Asia-Europe Foundation ASEF) เช ญผ สนใจสม ครตาแหน งผ บร

More information

Case Study Cargo Domizil – Intermodal less than truckload transport European Commission 1 THE PLATFORM If transport continues to grow at the same rate as the economy, this will become both an economic

More information

List of the Turkish Legislation harmonising the Old Approach Directives of the EU which has been sent to the EC Commission for its opinion Responsible Authority Undersecretariat of Foreign Trade Ministry

More information

Marina Zakharova Moscow State Linguistic University Russia, Moscow E-Mail: anmar70@yandex.ru Scenario-based business studies Abstract: The article highlights the innovative learning by doing approach to

More information

ความปลอดภ ยทางถนนสาหร บผ ใช แรงงาน ห วข อ มาตรฐาน ISO 39001: 2012 (ระบบการจ ดการความปลอดภ ยด านจราจรทางถนน: Road Traffic Safety Management System) A presentation by Mr. Kittipong Keatniyomrung Client Manager

More information

Communications» Employer Branding Becoming an Employer of Choice » Recruitment and retention Managers and candidates have different perspectives on the same topic What recruiters think: We are a family-owned

More information

Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

SPECIALISTS TRAINING IN BIG DATA USING DISTRIBUTED ARCHITECTURAL SOLUTIONS SERVICES M. Batura 1 S. Dzik 2 I. Tsyrelchuk 3 Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

More information

Moritz Weiß, Ph.D. Ludwig Maximilians University (LMU) Munich Geschwister Scholl Institute of Political Science Oettingenstr. 67, 80538 Munich E Mail: moritz.weiss@gsi.lmu.de Born on 30 April, 1977 in

More information

1 Long-term trends The number of fatalities fell even further last year to below 6,000 for the first time in 54 years since 1953. Number of road traffic accidents, fatalities, and injuries Notes: 1. Source:

More information

TISCO Securities Company Limited No. 48/8 TISCO Tower, 4 th Floor, Customer Account Code/No. North Sathorn Road, Bangkok 10500, Thailand. Agreement to Appoint TISCO to Act as Broker for Trading Securities

More information

Michael Schulte-Mecklenbeck, Ph.D. Columbia Business School 3022 Broadway Uris Hall 5M New York, NY 10027 USA michael@schulte-mecklenbeck.com www.schulte-mecklenbeck.com Curriculum Vitae Michael Schulte-Mecklenbeck

More information

FIBAA Accreditation Regulations for Dual Degree Programs 2. International TDP-Workshop, Tampa, Florida, April 20-22, 2007 Dr. Bianka Lichtenberger, FIBAA Foundation for International Business Administration

More information

SwitzerlandMobility Usage Survey 2013 Publishing information Published by SwitzerlandMobility Foundation, Bern Content-related collaboration Swiss Hiking Federation, Bern Support Federal Roads Office,

More information

CURRICULUM VITAE Paul Magnus Schneider, M.D. Professor of Surgery OFFICE Department of Visceral and Transplantation Surgery University Hospital Zurich CH-8008 Zurich Switzerland phone: +41-(0)44-2559723

More information

THE PROCESS OF DEPLOYMENT OF CLOUD ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: NETWORK SECURITY Olena Grybiuk, National Pedagogical Dragomanov University Institute of Information Technologies and Learning

More information

THE INTERNATIONALIZATION OF STUDIES Guy HAUG European university expert Universidad Politécnica de Valencia The first aim of this article is to define what is understood by the internationalization of

More information

Capacity and Performance Analysis in Cloud Computing UDC 681.3.016=111 S.V. Mescheryakov, D.A. Shchemelinin ANALYTICAL OVERVIEW OF ZABBIX INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 Zabbix International Conference is

More information

Privat: This is a translation of the original document in German. It is provided for information purposes only and has no legal bearing.. [RS..] Framework Ordinance for Bachelor s and Master s Degree Programs

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส หล กส ตรใหม พ.ศ. 2554 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส หล กส ตรใหม พ.ศ. 2554

More information

Dear Applicant: Thank you for your interest in the doctoral program in Applied Developmental Psychology at the University of Maryland, Baltimore County. Enclosed are the materials you will need to complete

More information

УДК 59.7:4.8 L. Sarycheva, K. Sergeeva Natonal Mnng Unversty Karl Marks ave., 9, 495, Dnepropetrovsk, Ukrane Graph Analyss of Underground Transport Networks Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева ГВУЗ «Национальный

More information

Floods August 2005 in Switzerland Armin Petrascheck Federal office for water and geology Bern 2005 Causes of the floods was heavy rainfall in central Switzerland The rainfall caused extreme discharges

More information

Curriculum Vitae Professor of Surgery Address University Hospital Zurich Raemistrasse 100 CH-8091 Zurich Phone +41 (0)44 634 55 00 Fax +41 (0)44 634 55 03 E-Mail gregor.zuend@usz.ch Page 1 of 24 September

More information

Источник: https://docplayer.net/80353300-Dosvid-zarubizhnih-krayin-u-zastosuvanni-zahodiv-administrativnoyi-vidpovidalnosti-za-pravoporushennya-u-sferi-bezpeki-dorozhnogo-ruhu.html

Особливості кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху

     В сьогоднішньому суспільстві транспорт є чи не головною галуззю цивільної інфраструктури і покликаний постійно задовольняти потреби населення та економіки у перевезеннях.

Проблема безпеки дорожнього руху є складним феноменом, що вимагає інтеграції багатьох галузей права і, зокрема, кримінально-правової науки для поглибленого дослідження природи цих злочинів і правопорушень, підстав кримінальної відповідальності.

Дослідженню ознак складів злочинів, що посягають на безпеку руху та експлуатацію транспорту присвятили свої праці такі вчені, як В.Квашис, A.Коробєєв, В.Лук’янов, В.Мальцев та ін.

Проте, через невизначеність у поглядах вчених щодо окреми ознак складу злочину порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами сьогодні залишається точне встановлення їх об’єктивних та суб’єктивних ознак. Наступний пошук у цьому напрямі кримінального права повинен вдосконалюватись, оскільки число науковців, які цікавляться даним питанням постійно зростає.

1. Протягом історичного розвитку відповідальність за транспортні злочини еволюціонувала. Спочатку діяння, які вчинялися на транспорті, взагалі не передбачали ніякої відповідальності, крім громадського осуду.

З часом в законодавстві держав почали з’являтися норми, що визнавали порушення на транспорті караними, але фактично реалізації цих норм не було, адже не був забезпечений якісний механізм притягнення до такої відповідальності і призначення покарання.

Лише у в другій половині XX столітті, у зв’язку з поширенням транспортних засобів, зокрема автомобілів, у населення, відповідальність, за транспортні злочини знайшла чітке відображення у законодавстві України.

Це відбувалося поступово, шляхом неодноразового внесення змін і поправок у закони, прийняття нових і нових нормативно-правових актів. Але не зважаючи на такий довгий шлях розвитку, не можна сказати, що він завершився, адже, як бачимо, багато питань залишилося неврегульованими.

Порушення особою правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту, яке спричинило наслідки, передбачені різними частинами ст. 286 КК, слід кваліфікувати як один злочин за тією частиною цієї статті, яка передбачає більш тяжкі наслідки.

При цьому у вироку необхідно зазначати всі кваліфікуючі ознаки злочину. Якщо ж наслідки, зазначенні у різних частинах ст.

286 КК, спричинені двома або більше порушеннями, винна особа має нести відповідальність за сукупністю злочинів, передбачених цими нормами.

У контексті статті 286 Кримінального кодексу України ключовим поняттям є дорожньо-транспортна подія. Дорожньо-транспортна подія за визначенням – це подія, що сталася під час руху транспортного засобу унаслідок якої загинули або поранені люди чи завдано матеріальних збитків.

Кримінально-правовий аналіз дорожньо-транспортних подій свідчить про те, що злочинні порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту відрізняються від інших суміжних деліктів ступенем суспільної небезпеки, яка знаходить свій прояв у заподіянні фізичної, матеріальної або іншої шкоди.

Діяння передбачене ст. 286 КК України визначено, як злочин, тобто криміналізовано, враховуючи поширеність і підвищену суспільну небезпеку таких діянь.

Очевидний висновок можна зробити на підставі диспозиції цієї статті, яка зазначає що діяння буде тоді кримінально-караним, якщо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України), тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини (ч. 2 ст. 286 КК України) чи загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

2. Дослідження об’єкта злочину посідає важливе місце в теорії кримінального права та є першочерговим у практиці застосування кримінального закону. Об’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту в теорії кримінального права визначався неоднозначно. В цілому можна виділити дві позиції авторів.

Одні (перша група авторів) стверджували, що поряд з безпекою руху та експлуатацією транспорту об’єктами злочину виступали життя, здоров’я, власність особи (в тих транспортних злочинах, де ці блага пошкоджувались).

See also:  Захист прав на нерухомість українців в криму. як здійснити захист та продаж? поміж двох законодавств

Інші (друга група авторів) вважали, що життя, здоров’я, власність не впливає на сутність транспортного злочину, хоча вони і пошкоджувались.

Безпосереднім об’єктом досіджуваного злочину слід визнати безпеку руху автотранспорту. При вчиненні цього злочину шкода заподіюється й іншим правоохоронюваним відносинам: особі, майну. Проте ці інтереси виступають в якості додаткового безпосереднього об’єкта, який не визначає і не може визначати правову природу даного злочину.

Правильне визначення безпосереднього об’єкта злочину має суттєве значення для його кваліфікації.

При цьому необхідно враховувати, що злочинні посягання фактично завжди спричиняють шкоду не одній, а одразу кільком групам суспільних відносин, а їх суспільна небезпечність не вичерпується лише погрозою родовому об’єкту, оскільки в соціальній життєдіяльності одна група відносин завжди взаємодіє з цілим рядом інших. Саме тому при встановленні безпосереднього об’єкта злочину слід визначати, яким суспільним відносинам у першу чергу завдається шкода від злочинного посягання.

Об’єктивна сторона злочину завжди включає такі обов’язкові ознаки: 1) діяння, 2) обстановку, 3) наслідки та 4) причинний зв’язок між діянням і наслідками. Досліджуване у дипломній роботі діяння полягає у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Воно може вчинятися шляхом дії або бездіяльності і полягати у; 1) вчиненні дій, які заборонені правилами (проїзд на забороняючий сигнал світлофора, експлуатація автомобіля з певними технічними несправностями тощо); 2) невиконанні дій, які особа може і зобов’язана вчинити відповідно до вимог правил безпеки руху й експлуатації транспорту (незниження швидкості руху відповідно до дорожньої обстановки чи приписів дорожних знаків, неправильне користування зовнішніми світловими приладами).

Кримінальна відповідальність за ст. 286 настає за умови заподіяння наслідків у вигляді фізичної шкоди, яка є не менш небезпечною, ніж середньої тяжкості тілесне ушкодження. Заподіяння в результаті порушення правил безпеки дорожнього руху легких тілесних ушкоджень виключає застосування ст 286 КК України.

Причинний зв’язок між діянням і наслідками має місце тоді, коли порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, допущене винним, закономірно, з необхідністю тягне за собою наслідки, передбачені ст. 286. Злочин вважається закінченим з моменту настання зазначених у ст. 286 наслідків.

Об’єктивна сторона злочину за ч. 1 ст. 286 КК характеризується порушенням (дія або бездіяльність) правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Потрібно встановити, яке саме порушення правил дорожнього руху або інших нормативних актів, що регламентують безпеку дорожнього руху чи експлуатації транспорту, скоїла особа.

А також треба чітко встановити, чи це діяння є порушенням правил безпеки дорожнього руху, чи воно є порушенням правил експлуатації транспорту.

 • Обов’язковими ознаками, крім суспільно небезпечного діяння, є ще й суспільно небезпечні наслідки та встановлення причинного зв’язку між діянням особи та наслідками, що настали.
 • В загальному об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 286 КК України, полягає в:
 • а) порушенні Правил безпеки руху чи експлуатації транспорту, тобто в порушенні конкретного правила, передбаченого конкретним пунктом правил:
 • б) настанні суспільне небезпечних наслідків – заподіяння смерті чи тілесних ушкоджень учасникам дорожнього руху і в) причинному зв’язку між порушенням правил безпеки руху чи експлуатації транспорту та спричиненими наслідками.

Аналіз слідчої та судової практики показує, що органи досудового слідства припускаються помилок при кваліфікації діянь, передбачених ст.

286 КК, притягуючи до кримінальної відповідальності водіїв, які не вчинили порушень Правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів. Формула такого звинувачення виражається переважно вказівкою на можливість запобігти аварії, зіткненню, наїзду тощо.

При цьому зовсім не вирішуються питання, чи був зобов’язаний водій у конкретній обстановці, що склалася, вжити певних заходів, чи були перешкодою руху.

Якщо обґрунтовувати обвинувачення і відповідальність тільки можливістю запобігти шкідливим наслідкам, то така можливість є завжди у кожного водія: не виїжджати з гаража.

Але транспорт має конкретне соціально-економічне призначення – перевозити пасажирів і вантажі.

Цільове призначення Правил дорожнього руху полягає саме в тому, що вони регулюють рух, надаючи одним водіям право проїзду і зобов’язуючи інших пропустити, дати дорогу.

Слід зазначити, що кілька водіїв можуть бути визнані винними в одній дорожньо-транспортній пригоді лише за наявності в діях кожного з них усіх ознак складу злочину, передбаченого ст. 286 КК.

3. Склад злочину «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» (ст.

286 Кримінального кодексу України), як і будь-який інший склад злочину, передбачений чинним кримінальним законодавством України, характеризується наявністю такого обов’язкового елемента, як суб’єкт злочину, відсутність якого виключає наявність самого складу злочину, а отже, і кримінальну відповідальність за його скоєння.

Загалом суб’єкт злочину – це елемент складу злочину, що характеризується сукупністю ознак, за наявності яких особа може підлягати кримінальній відповідальності за свої дії або бездіяльність.

Відповідно до чинного кримінального законодавства України суб’єктом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, є фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла шістнадцятирічного віку та керувала певним транспортним засобом.

Тобто в цьому випадку, окрім трьох обов’язкових загальних ознак суб’єкта (фізична особа, осудність та вік), з’являється ще одна обов’язкова ознака для суб’єкта зазначеного складу злочину – керування транспортним засобом. Таким чином, у зазначеній ситуації суб’єкт злочину, передбаченого ст. 286 КК України, є спеціальним.

Проте водночас виникає доречне питання щодо того, яку саме особу слід визнавати особою, що керує транспортним засобом?

Водій – це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі.

Однак, на відміну від поняття «водій» поняття «особа, яка керує транспортним засобом» є значно ширшим, оскільки на відміну від поняття «водій», що охоплює лише ту категорію осіб, що має посвідчення водія, під поняття «особа, яка керує транспортним засобом» підпадають усі особи, що керують транспортними засобами, незалежно від того, чи є в них право на керування або ні.

На нашу думку, враховуючи об’єктивність притягнення до кримінальної відповідальності та принцип справедливості призначення покарання за скоєне злочинне діяння, окрім особи, яка керує транспортним засобом, у якості суб’єкта злочину, передбаченого ст. 286 КК України, слід ввести й пасажира.

Cуб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 КК України, представлені не тільки суб’єктом, але й суб’єктивною стороною, що відображає ставлення суб’єкта до суспільно небезпечного діяння, що ним вчиняється.

Слід зазначити, що суспільно небезпечне діяння складу злочину, передбаченого ст.

286 КК України, може характеризуватися двома формами: 1) порушенням правил безпеки дорожнього руху та 2) порушенням правил експлуатації транспортного засобу, а тому є доречним дослідити суб’єктивну сторону зазначеного складу злочину окремо за кожною формою діяння як складової частини об’єктивної сторони складу злочину. Отже, що стосується суб’єктивної сторони порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків, то, в даному випадку, на наш погляд, діяння може вчинюватись суб’єктом злочину лише з прямим умислом. Що стосується суб’єктивної сторони порушення правил експлуатації транспортного засобу, що призвело до тяжких наслідків, то, в даному випадку, на наш погляд, діяння може вчинюватись суб’єктом злочину як умисно, так і з необережності.

Отже, проведений аналіз суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.

286 КК України та його складових елементів дає можливість зробити висновок про те, що суб’єктивна сторона порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків може вчинюватись суб’єктом злочину лише з прямим умислом.

Ставлення винної особи до наслідків у даному випадку характеризуватиметься тільки необережністю.

У свою чергу, суб’єктивна сторона порушення правил експлуатації транспортного засобу, що призвело до тяжких наслідків характеризується умислом або необережністю стосовно самого діяння, а ставлення до суспільно небезпечних наслідків, що настали, може виражатися двома формами: 1) при умисному скоєнні діяння – злочинною самовпевненістю; 2) при скоєнні діяння з необережності – злочинною недбалістю.

Источник: http://l-assis.com/publ/osoblivosti_kriminalnoji_vidpovidalnosti_za_porushennja_pravil_bezpeki_dorozhnogo_rukhu/1-1-0-82

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*