Как выглядит законный запрос гфс

Как выглядит законный запрос ГФС

Зразок відповіді на запит органів Державної фіскальної служби України про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) з приводу підтвердження реальності господарських операцій із контрагентами.

Начальнику
ГУ ДФС у ____нській області
Директора ТОВ «РОМАШКА»
Іванова І.І.
Код єдрпоу, адреса

Інформуємо Вас, що підприємством ТОВ «РОМАШКА» отриманий лист-запит «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень)» № _______________ від___________.

Зазначений лист містить інформацію про те, що:

«Головним управлінням ДФС у ________________ області виявлені факти, що свідчать про можливо допущене ТОВ «РОМАШКА» порушення норм п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України внаслідок неправомірного визначення за звітний період декларування ПДВ – червень, липень 2017 р. податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «КУЛЬБАБА» (код платника 12345678) – на суму 100 500,00 грн.».

Щодо правових та фактичних підстав направлення запиту, в листі зазначено наступне:

«Про зазначене вказують результати аналізу податкової інформації, отриманої та опрацьованої відповідно до ст.72, 73 і 74 Податкового кодексу України, що згідно з п.74.3 ст.

74 використовується для виконання покладених на контролюючі органи, а саме: даних Єдиного реєстру податкових накладних, інформаційних баз даних ДФС України та узагальненої податкової інформації, складеної ГУ ДФС у ___________ області від ____________ р. №______ .

На підставі отриманої та опрацьованої податкової інформації з’ясовано документальне оформлення господарських операцій за відсутності факту їх реального здійснення по взаємовідносинах з контрагентом ТОВ «КУЛЬБАБА» (код платника 12345678) за звітний період декларування ПДВ – червень, липень 2017 р.».

Уважно проаналізувавши отриманий лист-запит, вважаємо за необхідне надати наступну інформацію та пояснення з приводу наведених у листі відомостей.

Вважаємо наведені в листі-запиті припущення контролюючого органу в повній мірі безпідставними та необґрунтованими, а також неправдивими, такими що не відповідають реальним обставинам господарської діяльності ТОВ «РОМАШКА», виходячи з наступного.

Зі змісту Вашого листа випливає, що інформація у ТОВ «РОМАШКА» запитується виходячи лише з аналізу податкової інформації, отриманої та опрацьованої податковим органом відповідно до ст. 72,73,74 ПКУ, а саме даних з Єдиного реєстру податкових накладних з яких було встановлено начебто відсутність фактів реального здійснення господарських операцій при їх документальному оформленні.

При цьому таке припущення щодо нереальності здійснення господарських операцій здійснено контролюючим органом виходячи з іншої непідтвердженої обставини, а саме з узагальненої податкової інформації по ТОВ «КУЛЬБАБА», без вказівки на будь-які реальні докази, факти або ж інші встановлені законом обставини.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Однак, контролюючим органом, без проведення будь-яких перевірочних заходів (будь-то направлення запиту на адресу постачальників, зустрічної звірки, отримання пояснень посадових осіб суб’єктів господарювання тощо), а тільки використовуючи дані Єдиного реєстру податкових накладних, інформацію, яка є в базах ДФС, на підставі необґрунтованих сумнівів та непідтверджених припущень зроблено висновки щодо начебто документального оформлення нереальних господарських операцій та відсутності фактичних господарських відносин між підприємствами-контрагентами.

Вищенаведені відомості контролюючого органу щодо начебто відсутності реального здійснення господарських операцій з контрагентами-постачальниками також не підтверджують вказані у запиті підстави для його надіслання, оскільки у Вашому запиті відсутні будь-які факти, посилання або інша інформація щодо проведення перевірки або навіть направлення запиту до ТОВ «КУЛЬБАБА» по взаємовідносинах з нашим підприємством, відсутні будь-які інші встановлені у відповідності до чинного законодавства факти відсутності господарських відносин з зазначеними контрагентами.

Крім того, стаття. 61 ч. 2 Конституції України встановлює, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Посилання контролюючого органу на порушення ТОВ «РОМАШКА» вимог податкового законодавства щодо декларування сум податкового кредиту є безпідставними, оскільки за дане порушення податкового законодавства передбачена індивідуальна відповідальність саме для контрагента – ТОВ «КУЛЬБАБА», а не для платника, оскільки ведення податкового обліку покладено на кожного окремого платника податку, при цьому такий платник несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів.

Чинне законодавство не ставить умову виникнення податкового кредиту платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації, наявності чи відсутності основних фондів, тощо.

Платник податків не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов’язань, адже поняття «добросовісний платник», яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов’язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме, платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом будь-яких податкових зобов’язань.

Також, відповідно до змісту отриманого листа-запиту: «Головним управлінням ДФС у _________ області встановлено факти, що свідчать про можливе допущене ТОВ «РОМАШКА» порушення норм п. 198.1 ст.

198 Податкового кодексу України…» але зазначена стаття лише визначає які суми податку відносяться до податкового кредиту.

Дану норму права неможливо порушити, так як вона за своєю правовою природою є декларативною та дефінітивною (описовою), а саме описує таке правове явище як податковий кредит, проте аж ніяк не регулятивною чи імперативною. Описову норму закону неможливо порушити.

Відповідно до п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, ґрунтуючись на принципі презумпції правомірності рішень платника податків, вважається, що податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ декларуються платниками податків у відповідних податкових деклараціях правомірно, коли не доведено протилежне (див. позицію ВАСУ, доведену листом 02.06.2011 N 742/11/13-11).

Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку з незазначенням у вказаному запиті фактично виявленої недостовірності даних, поданих нашим підприємством та інформації, що це підтверджує, посилання контролюючого органу в даному запиті на абз. 1 пп. 73.3 ст. 73 цього Кодексу є безпідставним.

Зважаючи на вищевикладене, начебто виявлення фактів порушення законодавства нашим підприємством є повністю необґрунтованим, не доведеним припущенням контролюючого органу.

Відповідно до п.п. 73.3 ст.

73 Податкового Кодексу, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити:

 1. підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;
 2. перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;
 3. печатку контролюючого органу.

Також відповідно до п. п. 10, 11 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1245:

«Запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються:

 • посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;
 • підстави для надіслання запиту;
 • опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.
 • Перед тим, як направити запит, орган державної податкової служби перевіряє наявність законодавчих підстав для отримання податкової інформації; наявність інформації в системі органів державної податкової служби; відсутність підстав для періодичного подання зазначеної інформації відповідно до цього Порядку.»
 • Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема:
 • за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
See also:  Дуже просто про революційний земельний закон - protocol

Жодних фактів або посилання на факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або зазначення інших, передбачених п.73.3 ст.73 ПК України підстав надсилання запиту, отриманий нашим підприємством лист-запит не містить. Зазначене свідчить про невідповідність запиту вимогам п.73.3 ст. 73 ПК України.

Зауважимо, що відповідно до п.73.3 ст. 73 ПКУ у разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим — п’ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Детально проаналізувавши Ваш запит № ____________ від _______ р та діючі норми закону, керуючись п.п. 16.1.5, 16.1.7, 16.1.8, 16.1.9 п. 16.1. ст. 16, п.п. 73.3 ст.. 73 Податкового кодексу, п.п.

10, 11 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1245 та листом ДФС від 28.01.

2015 року № 2463/7/99-99-22-02-04-17, вважаємо, що даний запит складений із порушенням норм чинного законодавства. За таких умов платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

При цьому зауважуємо, що при врахуванні та виправленні зазначених юридичних недоліків, підприємство ТОВ «РОМАШКА» готове співпрацювати із органами Державної фіскальної служби України та надавати всі необхідні документи на підтвердження статусу добропорядного платника податків.

Цілком усвідомлюючи всю важливість функцій та завдань, які покладаються на податкові органи, ТОВ «РОМАШКА» готове всебічно сприяти податковим органам у виконанні покладених на них чинним законодавством функцій та надати необхідну інформацію та її документальне підтвердження в найкоротші терміни в порядку та на підставах, встановлених чинним законодавством, та за умови, якщо контролюючі органи будуть діяти на підставі , в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З повагою,
Директор ТОВ «РОМАШКА»                                                                                                                                       Іванов І.І.

Источник: http://www.praveda.com.ua/obrazec-otveta-na-zapros-gfs/

Запросили документы: что делать?

Как выглядит законный запрос ГФС

Поступил запрос от полиции о предоставлении информации, и Вы в силу тех или иных причин не рвётесь его исполнять, одновременно опасаясь последствий? Обращайтесь ко мне за помощью, и я Вам предложу возможные варианты решения проблемы.

Для начала рассмотрим правовые основания для направления запросов о предоставлении документов (информации) подразделениями МВД РФ.

Прежде всего, это ФЗ от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», согласно п. 4 части 1 ст.

14 которого сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от граждан и организаций по мотивированному запросу сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном законом порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации.

Обращаем внимание на то, что работники полиции не вправе требовать предоставления информации и документов вне расследования или рассмотрения конкретного уголовного дела, дела об административном правонарушении или дела оперативной (доследственной) проверки.

Соответственно, в поступившем запросе должны быть указаны номер либо иные сведения, которые позволили бы идентифицировать запрос как связанный с конкретным уголовным делом, делом об административном правонарушении или делом оперативной проверки (например, фамилия обвиняемого, лица, заявившего о преступлении и др.

) В противном случае запрос полиции о предоставлении информации (документов) можно рассматривать как незаконный.

В литературе нередко высказывается мнение, согласно которому запрос о предоставлении документов должен быть не только законным, но и обоснованным.

То есть, в запросе должно быть указано, как связана запрашиваемая информация с находящимся в производстве органа полиции конкретным делом. Конечно, было бы не плохо в целях защиты прав граждан закрепить такое положение в законе.

Однако на сегодняшний день такой нормы не существует, в связи с чем отсутствие в запросе обоснования никаких правовых последствий не влечёт.

Помимо закона «О полиции», сотрудники различных подразделений МВД РФ при направлении запроса нередко ссылаются на Федеральный закон N 144-ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности».

Часть 1 статьи 6 в числе прочих видов оперативно-розыскных мероприятий называет наведение справок. В ходе данного ОРМ сотрудники полиции могут получать любую информацию от граждан и организаций.

Если в полученном запросе есть ссылка на данную норму, то следует рассматривать запрос о предоставлении сведений под призмой именно данного федерального закона.

При оценке законности для предоставления документов в этом случае следует прежде всего установить наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», к которым относятся:

 1. Наличие возбужденного уголовного дела.

 2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

  1. признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

  2. событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

  3. лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

  4. лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

 3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

 4. Запросы других структур, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

 5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

 6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В какие сроки исполняется запрос полиции о предоставлении информации

Сроки исполнения запроса, поступившего от полиции, регламентированы частью 4 ст. 13 упомянутого ФЗ «О полиции», согласно которой требования (запросы, представления, предписания) полиции подлежат исполнению в сроки, указанные в самом требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее месяца со дня вручения.

Неисполнение запроса документов (полиция, другие подразделения МВД РФ) может привести к привлечению лица к административной ответственности. Согласно ст. 19.7 КоАП РФ, непредоставление или несвоевременное представление сведений влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере

 • от 100 до 300 рублей на граждан;
 • от 300 руб. до 500 руб. на должностных лиц;
 • от 3 000 руб. до 5 000 руб. на юридических лиц.

Если запрос поступил от следователя или дознавателя, то в случае его неисполнения виновное лицо можете быть привлечено к ответственности за невыполнение законных требований по ст. 17.7 КоАП РФ, что влечёт наложение штрафа:

 • на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;
 • на должностных лиц – от 2 000 до 3 000 рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;
 • на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Если Вы решили отказать сотрудникам полиции в предоставлении запрошенных документов, имейте в виду, что документы могут быть получены путём проведения иных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, в том числе с привлечением сил специального назначения.

Поэтому не следует при отсутствии на то серьезных причин отказывать сотрудникам в предоставлении документов.

В любом случае, при наличии у Вас сомнений и вопросов по поводу поступившего запроса из полиции, иного контролирующего или правоохранительного органа, звоните мне круглосуточно.

See also:  Внеплановая проверка гаска. как законно не допустить контролирующий орган к внеплановой проверке + пример письменных пояснений, на основании которых внеплановая проверка гаска не состоялась

Источник: https://www.advokat-sarkisov.ru/srochnaya-yuridicheskaya-pomoshch/zaprosili-dokumenty.html

Как правильно подготовиться к проверкам гоструда и налоговому контролю. Рекомендации налогового адвоката Александра Смирнова

18.09.2018

Школа успешного бизнеса | Школа Успешного Бизнеса Харьков

Актуальность и злободневность темы была подтверждена самыми последними изменениями, а также собственным опытом нашего лучшего лектора налогового адвоката Александра Смирнова сопровождения проверок реального бизнеса.

23.02.2018 было принято Постановление Кабинета Министров Украины №1104 от 18 декабря 2017 года,которым утвержден список органов государственного надзора, на которые не распространяется действие моратория.

 • МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ ОТМЕНЕН: КТО ПРИДЁТ С ПРОВЕРКОЙ И ЗАЧЕМ?
 • К ВАМ МОГУТ ПРИЙТИ С ПРОВЕРКОЙ:
 •  1. Национальный банк
 • 2. ДФС и ее территориальные органы
 • 3. Госаудитслужба и ее территориальные органы
 • 4. Гоструда и ее территориальные органы
 • 5. Госпродпотребслужба и ее территориальные органы (в части мероприятий по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля, государственного надзора (контроля) за соблюдением санитарного законодательства, безопасностью и отдельными показателями качества пищевых продуктов, соблюдением законодательства о защите прав потребителей, государственного надзора в сферах карантина и защиты растений)
 • 6. Госэкспортконтроль
 • 7. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и ее территориальные органы
 • 8. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и ее территориальные органы
 • 9. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и ее территориальные органы Антимонопольный комитет и его территориальные отделения
 • 10. Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания
 • 11. Госавиаслужба
 • 12. Госархстройинспекция и ее территориальные органы
 • 13. Госатомрегулирования и его территориальные органы
 • 14. Госэкоинспекция и ее территориальные органы (в части осуществления в пределах полномочий, предусмотренных законом, государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства по экологической и радиационной безопасности)
 • 15. Госэкспортконтроль
 • 16. Администрация Госспецсвязи и ее территориальные органы
 • 17. Минприроды
 • 18. Госгеонедра
 • 19. Госгеокадастр и его территориальные органы
 • 20. ГСЧС и ее территориальные органы (в части осуществления государственного надзора (контроля) в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объектов топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности, химически опасных объектов и объектов высотного строительства)
 • 21. Структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций
 • 22. Исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов
 • 23. Исполнительные органы городских советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (в части мероприятий по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства о труде)
 • Теперь госорганам будет сложнее отказать жалобщикам в проведении проверки того или иного предприятия.

И если что-то пошло не так, вы готовы заплатить 111690 грн. за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение или 37230 грн. за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение или 372300 грн за недопуск проверки? Какая “цифра” вам больше нравиться?? Уверены- никакая!!!

 Приглашаем  на  семинар по устранению рисков и штрафов!!!

Программа семинара:  Проверки Гоструда  – что делать, если к вам пришли?

План комплексных проверок на 2018год . Ищите свое предприятие!

Критерии, увеличивающие вероятность проверки Гоструда. Как «перестукиваются» ПФУ, ГФС и Гоструда?

Проверки Гоструда и закон №877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Соотношение и важные моменты.

Абсурдность проекта нового порядка проверок Гоструда. Сверхполномочия или нарушение закона?

С чего начинается проверка Гоструда? Допускать или не допускать? Варианты поведения и последствия. Законный и незаконный недопуск к проверке.

Плановые и внеплановые проверки. Основания. Особенности проведения. Кто может спровоцировать проверку?

Другие органы, имеющие право проверять соблюдение законодательства о труде и сфера их компетенции.

Оформление результатов проверки и порядок их обжалования. На что обратить внимание? Сроки обжалования.

Ответственность. За что штрафуют в 2018 году? Виды ответственности. В чих интересах ужесточилась ответственность за нарушение законодательства о труде? Штраф 320 000 гривен – это много или мало?

Анализ ситуаций (кейсов) уже оштрафованных предприятий: за какие нарушения и как можно было избежать штрафов.

Практические рекомендации по прохождению проверки:

 • права инспектора / предприятия / работников
 • в какой форме лучше получать требование о предоставлении документов?
 • кто может быть в офисе кроме работников?
 • обязан ли работник общаться с инспектором и на какие темы?
 1. Примерный алгоритм поведения в случае проверки.
 2. ІІ. Новое и актуальное в налоговом контроле 2018
 3. Усиление отслеживания пересорта номенклатуры товаров (услуг).

Кодировка согласно УКТ ВЭД и ГКПУ всех товаров и услуг (п.п. «і» п. 201.1 НКУ).

 • Приостоновление регистрации налоговых накладных: процедура, сроки, последствия, порядок обжалования решения о блокировании.
 • Критерии оценки степени рисков, достаточных для блокирования регистрации НН/РК – видение Минфина.
 • На сколько существенным будет человеческий фактор?

Как проходит тестовый период приостановления регистрации НН/РК. Промежуточные итоги.

Как ГФС продолжает блокирование деятельности предприятий, не смотря на запрет расторгать в одностороннем порядке договор о признании электронных документов? Что такое фактическое приостановление договора?

 1. Дополнительное соглашение к договору о признании электронных документов.
 2. Почему фискалы принуждают бизнес к его заключению?
 3. Почему возможны проблемы с регистрацией налоговых накладных и отчетностью при смене адреса регистрации?
 4. План ваших действий, если ГФС не подписывает договор.
 5. Мораторий на налоговые проверки предприятий из зоны АТО.
 6. Как воспользоваться?

Как ГФС выбирает себе жертву для проверки? (Приказ Минфина №723).

Критерии реальной хозяйственной деятельности.

Работа с запросами 2018. Что изменилось и какие уловки предусмотрены для нас в последней редакции НКУ?

Новый подход к запросам в рамках встречных сверок. Новая редакция п. 73.5 НК. Поледствия непредоставления документов и информации в рамках сверки (п. 78.1.19 НК)

Правовые основания для запроса в соответствии с НК.

Как выглядит законный запрос? Требования к форме и содержанию. Рассматриваем на примере п. 73.3. НК.

Новые сроки для предоставления ответов на запрос ГФС.

Как отписаться на незаконный запрос и не предоставлять документы и информацию? Возможные последствия. Позиция ГФС.

ГФС и закон №877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Важные моменты.

На сколько изменились права и обязанности фискалов и налогоплательщиков?

Будут ли публиковаться планы-графики проверок и когда?

Актуальные основания для проведения проверок в 2018 году – 78.1.1, 78.1.4, 78.1.11, 78.1.13, 78.1.19 НК.

Повторные проверки. Могут ли фискалы проверить один период несколько раз и при каких условиях? Есть ли шанс закрыть период внеплановой поверкой?

Как выбрать выездную проверку вместо невыездной?

Допуск к проверке: с чего начать и какие документы требовать от налоговиков. Порядок действий.

 • Недопуск к проверке как способ защиты прав налогоплательщика.
 • Как оформляется недопуск в 2018 году и его последствия для предприятия.
 • В каких случаях эффективно обжалование приказа о проведении проверки.

Можно ли отменить НУР (ППР) повлиять на результаты проверки через процедуру обжалования приказа. Позиция ВАСУ.

Обжалование приказа до и после проверки.

Правовые последствия отказа в предоставлении документов во время проверки.

Как во время проверки «потерять» отсутствующие документы. Последствия для предприятия.

Можно ли предоставить отсутствующие на проверке документы непосредственно в суд. Позиция суда.

Судебное обжалование НУР (ППР) Советы налогового адвоката. Судебная практика.

Реальность сделки глазами судей и фискалов. Письмо ВАСУ №742/11/13-11. Письмо ГФС № 20011/5/99-99-10-01-16.

Как ГФС использует фактические несоответствия и объективные данные для доказывания вины налогоплательщика?

Как купить товар из ниоткуда и продать в никуда? Позиция ГФС.

Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции.

Доказывание реальности услуг. Популярные нереальные услуги. Экономическая и деловая цель получения услуг как индикатор их реальности. Позиции ВАСУ

Первичка «обесценилась». Анализ изменений в ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Как это отразится на судебной практике по доказіванию товарности (реальности) сделок?

Решения судов по подтверждению взаимоотношений между участниками спорной сделки. Как изменился подход ВАСУ к вопросу преюдиции?

Инициатива наказуема? Почему важно внимательно изучать документы перед тем, как их приобщить к материалам дела?

See also:  За незаконные разрешения на строительство должно расплачиваться государство, а не граждане, которым они выдавались

Стоит ли просить ВАСУ приостанавливать исполнение решения апелляционной инстанции.

С какого момента суммы по НУР будут считаться согласованными в случае остановки исполнения решения. Позиция ГФС.

Возврат ВАСУ к практике ЕСПЧ в части индивидуальной ответственности налогоплательщика.Практические кейсы.

Это Семинар-Практикум для профессионалов: для директоров, юристов, финансовых директоров и главных бухгалтеров

Актуальность и злободневность темы была подтверждена самыми последними изменениями, а также собственным опытом нашего лучшего лектора НАЛОГОВОГО АДВОКАТА АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА сопровождения проверок реального бизнеса.

Продолжительность семинара:  с 10.00 до 17.00 час.,   2 перерыва:  с 12.00 до 12.30;   с 14.30  до 15.00. 

В стоимость семинара входит: методический материал, 2 кофе-паузы, ответы на индивидуальные вопросы.

Если у вас есть свои проблемные вопросы, передавайте эти вопросы нам предварительно по электронке.

Защити себя, сотрудников и свой бизнес!!

Звони нам и подготовь свою компанию к проверкам заранее!!

Регистрация на обучение и подробная информация 

по телефонам:+38(096)210 86 20, +38(099)214 67 72, +38(063)148 46 18.

E-mail: [email protected][email protected]

Источник: https://www.trn.ua/news/28509/

Необоснованный запрос МВД: исполнять или нет?

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранительные органы вправе направлять организациям запросы «О предоставлении документации». Получение такого запроса само по себе еще не говорит о реальной угрозе, нависшей над бизнесом, однако может явиться ее первой весточкой.

Запрос от органов МВД РФ может быть связан с расследованием преступлений или находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также с проведением доследственной проверки заявления о совершении преступления, административного правонарушения, происшествия.

В рамках расследования дела или проведения доследственной проверки сотрудники полиции вправе получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации. Такое право установлено п.4 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции».

Запрос должен быть исполнен в обязательном порядке в срок, который указывается непосредственно в нем, а при отсутствии указания в срок, не превышающий один месяц. Ответственность за неисполнение запроса в срок установлена ст. 19.

7 КОАП РФ и выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Тем не менее, перед исполнением запроса следует внимательно его изучить.

Запрос полиции, как и любой правоприменительный акт, должен быть законным и обоснованным. Соответственно, в запросе должно быть указано в рамках какого дела или проверки он направляется, а также фактические обстоятельства, из которых следует, что запрашиваемая информация и документы действительно необходимы для следствия.

Запрос может называться по-разному, в том числе “требование” или “предписание», он также может быть сформулирован в письме подразделения МВД. Наличие печати на запросе необязательно, поскольку это не предусмотрено Инструкцией по делопроизводству в ОВД РФ, утвержденной приказом МВД России от 20.06.2012 N 615.

Суды подтверждают такой вывод.

На практике запрос редко содержит в себе полное обоснование, как правило, мотивировочная часть ограничивается указанием номера принятого заявления по КУСП и указанием правого основания п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и ст. 6 ФЗ от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Статьей 6 ФЗ «Об ОРД» предусмотрен такой вид оперативно-розыскной деятельности, как «наведение справок». Именно на него ссылаются сотрудники полиции при направлении запросов компаниям.

Между тем, «наведение справок» не предусматривает получение копий документов, а кроме того ст.

7 ФЗ «Об ОРД» также предусматривает в качестве оснований для проведения ОРД наличие возбужденного уголовного дела или поступление сведений о готовящемся/совершаемом или совершенном преступлении.

Понятие «мотивированный запрос» не определяется законодательно, в связи с чем, зачастую суды признают законность направления запроса, основываясь на формальном подходе.

Тем не менее, при отсутствии в запросе подробной мотивировки – в частности указания, в рамках какого мероприятия направляется запрос, а также как с этим мероприятия связана компания, в которую он направлен, все эти сведения можно и нужно уточнить в ответе на него. И только после уточнения предоставлять запрашиваемую информацию.

Если полиция откажется предоставить мотивировку запроса, его можно обжаловать в суд. Редко, но исключения в практике все же встречаются:

«Истребование письменным запросом руководителя оперативного подразделения системы МВД России, правомочного осуществлять оперативно-розыскную деятельность, учредительных, бухгалтерских и финансовых документов организации не отнесено законодателем к оперативно-розыскным мероприятиям, исчерпывающий перечень которых предусмотрен указанной нормой Закона. (Определение Красноярского краевого суда от 21 августа 2014 г. по делу N 4г-1647/2014)В указанном определении речь идет о направлении запроса на основании ст. 6 ФЗ «Об ОРД».

Истребование документов, содержащих коммерческую тайну

В отличие от ФЗ «О полиции» Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» раскрывает понятие «мотивированного требования», в частности оно должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать цель и правовое основание затребования информации (ч.1 ст.6).

Соответственно, если цель затребования информации не указана в запросе, компания может не предоставлять сведения, составляющие коммерческую тайну. В этом случае такая информация может быть запрошена правоохранительным органом в судебном порядке.

Важно: сослаться на нормы ФЗ «О коммерческой тайне можно будет только в том случае, если компания предпринимает меры к охране такой информации и содержащей ее документов. Т.е. внутренними документами компании должны быть приняты следующие меры:

 • определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
 • ограничен доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
 • произведен учет лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
 • урегулированы отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
 • урегулирован порядок нанесения на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа “Коммерческая тайна” с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

При наличии указанных мер отказ от предоставления таких документов без судебного разрешения будет правомерным и не образует состав правонарушения ст. 19.7 КоАП РФ. Однако при их отсутствии отказ на основании охраны сведений, составляющих коммерческую тайну, будет признан несостоятельным, а компания – привлечена к ответственности за неисполнение запроса.

Подводя итог, можно отметить, что судебная практика в основном исходит из того, что запрос полиции о предоставлении информации и документов даже без надлежащей мотивировки должен исполняться в обязательном порядке. Тем не менее, закон не содержит запрет на уточнение мотивов запроса лицом, его получившим. При наличии сомнений в законности и обоснованности предъявленных требований запрос следует обжаловать в суд.

Хотим обратить внимание, что авторы статьи придерживаются исключительно законных методов решения проблем.

Авторы не принимают сторону кого бы то ни было, не призывают к каким либо действиям и не дают политическую окраску материала статьи.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и направлена на поддержку позиции, которую Вы вправе избрать по своему усмотрению, руководствуясь личными мотивами. И помните, выбор за Вами, но только в правовом поле!

Если вас заинтересовал материал статьи и Вы решили что Вам необходима квалифицированная юридическая помощь, Вы можете обратится в ООО “ЮСБ “СПЕКТО” на pravobox.ru или напрямую в ООО “ЮСБ” СПЕКТО” www.specto.ru

 • Статья подготовлена нашим Генеральным партнером ООО «ЮСБ «СПЕКТО», по заказу ООО «Экспрессюрист», оператора портала PRAVOBOX.RU (Портал профессиональных юридических услуг)
 • Копирование статьи как целиком так и в части, возможно с разрешения правообладателя ООО «ЮСБ «СПЕКТО».

Источник: https://pravobox.ru/info/soviets/neobosnovannyy_zapros_mvd_ispolnyat_ili_net/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*