Податкове законодавство порушують 60% роботодавців, які перевірялися дфс

У плані роботи контролюючого органу документальна позапланова перевірка не передбачається і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених Податковим кодексом. У цій статті — про те, де, за яких підстав і в які строки здійснюється така перевірка, а також які умови допуску встановлено до проведення перевірки самозайнятих осіб.

Загальні аспекти

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є:

 • своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом податків та зборів;
 • дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень винятково у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом (п. 75.1 ст. 75 Кодексу).

У фізичних осіб — підприємців така перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), іншої звітності, первинних документів, які використовуються у податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Відповідно до норм Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки.

Де проводиться

Документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною позаплановою невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

З метою чіткого регламентування взаємовідносин посадових осіб контролюючих органів і платників податків ст. 78 Податкового кодексу встановлено порядок проведення документальних позапланових перевірок.

За яких підстав перевірятимуть

Особливістю документальної позапланової перевірки є те, що вона не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених Податковим кодексом.

Так, підставами для здійснення перевірки самозайнятих осіб є:

 • отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обо­в’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту;
 • платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
 • платником податків подано контролю­ючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом;
 • виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних, та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту;
 • платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, не досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться винятково з питань, що стали предметом оскарження;
 • розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника;
 • стосовно платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит;
 • стосовно платника податку подано скаргу про ненадання ним акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у разі ненадання таким платником протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит;
 • отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки;
 • контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контро­люючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єк­тивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. В цьому випадку наказ про проведення документальної позапланової перевірки приймається контролюючим органом вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

ДовідковоОбмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження.

 • у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться винятково з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки;
 • платником податків не подано в установлений п. 50.3 ст. 50 Податкового кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника;
 • виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне;
 • платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V Податкового кодексу, та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис.  грн;
 • платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться винятково з питань, зазначених у запиті контролюючого органу.

Зауважимо, що перелік матеріалів, які можуть бути підставами для висновків під час проведення документальних позапланових перевірок, і порядок надання платниками податків документів установлено статтями 83, 85 Податкового кодексу, а порядок оформлення результатів таких перевірок — ст. 86 Кодексу.

Зверніть увагуКонтролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки у разі якщо питання, що є предметом такої перевірки, вже розглядалися під час попередніх перевірок платника податків.

See also:  Яким бути закону про судову експертизу?

Умови допуску

Умови допуску до проведення документальної виїзної перевірки встановлено ст. 81, невиїзної — ст. 79 Податкового кодексу.

Так, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної (планової або позапланової) виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених Податковим кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

 • направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова перевірка), підстави, дата початку і тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою цього органу;
 • копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці — адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені Податковим кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, що перевірятиметься. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою цього органу;
 • службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу винятково на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки і письмового повідом­лення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Виконання таких умов надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

Слід зауважити, що присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обо­в’язкова.

Пунктом 79.5 ст. 79 Податкового кодексу передбачено, що за наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

Скільки перевірятимуть

Тривалість документальних позапланових перевірок самозайнятих осіб не повин­на перевищувати:

 • три робочі дні — для фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:
 • платником податку подано податкову декларацію про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;платника податку не зареєстровано як платника ПДВ;
 • у контролюючих органах відсутня податкова інформація щодо використання платником податку найманої праці фізичних осіб; відкритих платником рахунків у банках та інших фінустановах;
 • п’ять робочих днів — для суб’єктів малого підприємництва;
 • 10 робочих днів — для інших платників податків.

Продовження строків проведення документальних позапланових перевірок самозайнятих осіб можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на два робочі дні — для суб’єктів малого підприємництва, не більш як на п’ять робочих днів — для інших платників податків.

Податкове законодавство порушують 60% роботодавців, які перевірялися ДФС

Права платника податків

Для платника податків Податковим кодексом передбачено певні права, які реалізуються під час перевірки.

Зокрема, він може бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися й отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту порушень, складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати в установленому порядку контролюючому органу письмові заперечення (пп. 17.1.6 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу).

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Податкове законодавство порушують 60% роботодавців, які перевірялися ДФС

Протягом січня-вересня 2017 року органами ДФС під час перевірки суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства виявлено в 60% перевірених платників.

До бюджетів донараховано понад 518 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, майже 106 млн. грн. єдиного внеску та близько 27 млн. грн. військового збору.

За вказаний період було виявлено 3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин.

Крім цього, фахівці ДФС у складі робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів виконавчої влади, здійснювали обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності, а також проводили роз’яснювальну роботу з роботодавцями. За результатами цих заходів суб’єкти господарювання додатково уклали близько 32 тис. трудових угод зі своїми найманими працівниками.

За результатами проведеної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств – боржників та застосування заходів контролю погашено заборгованість із заробітної плати у сумі 1 463,8 млн. грн. До бюджету надійшло 187,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 530,1 млн. грн. єдиного внеску.

До органів прокуратури спрямовано матеріали щодо 40 юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати.

Для підвищення рівня сплати податку на доходи фізичних осіб у січні – вересні 2017 року на засіданнях комісій та робочих групах при органах виконавчої влади заслухано майже 13,3 тис. працедавців, які нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня.

За результатами проведеної роботи майже 12,3 тис. працедавців підвищили рівень заробітної плати, до бюджету додатково надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 35,6 млн. грн., єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 43,1 млн. грн., військового збору – майже 3,0 млн. грн.

Крім того, для підвищення рівня заробітної плати працівниками контролюючих органів проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з працедавцями, за рахунок якої у січні – вересні цього року підвищили рівень виплат 30,7 тис. працедавців, до бюджету додатково надійшло майже 94,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

До органів прокуратури спрямовано матеріали та відомості щодо 352 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

Повторна податкова перевірка того ж періоду | Юридическая компания Советник

На практиці часто виникає питання: якщо податківці вже провели перевірку податкового періоду, чи може даний період перевірятися повторно?

Спробуємо розібратися. Для цього розглянемо, чи може раніше перевірений період піддаватися планової та позапланової перевірки.

позапланова перевірка

В принципі раніше перевірений період може стати предметом перевірки в різних випадках, наприклад, якщо:

See also:  Рада узаконила термины самоизоляция и обсервация и разрешила обработку персональных данных больных covid-19 без их согласия

– Платником подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби (п / п. 78.1.3 ПКУ);

– Платником подано до органу ДПС заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення в разі, якщо платник в своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, і об’єктивне їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження (п / п. 78.1.5 ПКУ).

Раніше перевірений період може бути перевірений і при наявності інших обставин, названих в якості підстав для позапланової перевірки в п. 78.1 ПКУ.

Такою підставою може стати і вміст п / п. 78.1.12 ПКУ, який визначає порядок призначення перевірки в ситуації, коли перевірка того ж податкового періоду вже проводилася. Погляньмо на цей підпункт докладніше:

«78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:78.1.12.

вищестоящим органом державної податкової служби в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб нижчестоящого органу державної податкової служби здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної нижчестоящим контролюючим органом, та виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, які повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається вищим органом державної податкової служби лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб нижчестоящого органу державної податкової служби, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу » .

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що п / п. 78.1.12 ПКУ встановлює обмеження на проведення повторної перевірки одного і того ж періоду:

 • 1. Матеріальний критерій – тобто обов’язково має бути виявлено:
 • – Невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або– Неповне з’ясування під час перевірки питань, які повинні були бути з’ясовані в ході перевірки.
 • 2. Формальний критерій – рішення про проведення перевірки має бути прийнято вищим органом ДПС, в разі коли стосовно посадових осіб нижчої ДПА / ДПІ:
 • – Розпочато службове розслідування або– порушено кримінальну справу.

Тобто тільки в разі наявності перелічених підстав податківці можуть таку повторну перевірку провести. Суди також підтверджують, що повторна перевірка одного і того ж періоду на підставі п / п. 78.1.

12 ПКУ можлива лише при встановленні невідповідності висновків перевірки вимогам законодавства або неповного з’ясування питань, які повинні бути з’ясовані під час перевірки (ухвалу Київського апеляційного суду від 29.09.

2011 р по справі №2-а-2370/633/11).

24.2. Податкова перевірка: зміст, види, наслідки

Основним методом
податкового контролю є податкова
перевірка. Серед основних прав органів
державної податкової служби Закон «Про
державну податкову службу в Україні»
(п.1 ст.

11) виділяє право здійснювати на
підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форми власності та у
громадян, у тому числі громадян-суб'єктів
підприємницької діяльності, перевірки
грошових документів, бухгалтерських
книг, звітів, кошторисів, декларацій,
товарно-касових книг, показників
електронних контрольно-касових апаратів
і комп'ютерних систем, що застосовуються
для розрахунків за готівку із споживачами,
та інших документів незалежно від
способу подання інформації (включаючи
комп'ютерний), зв'язаних з обчисленням
і сплатою податків, інших платежів,
наявності свідоцтв про державну
реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, спеціальних дозволів
(ліцензій, патентів тощо) на її здійснення,
а також одержувати від посадових осіб
і громадян у письмовій формі пояснення,
довідки і відомості з питань, що виникають
під час перевірок; перевіряти у посадових
осіб, громадян документи, що посвідчують
особу, під час проведення перевірок з
питань оподатковування; викликати
посадових осіб, громадян для пояснень
стосовно джерела отримання доходів,
обчислення і сплати податків, інших
платежів, а також проводити перевірки
достовірності інформації, отриманої
для внесення до Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків та
інших обов'язкових платежів.

 • Податкова
  перевірка є діяльністю податкових
  органів по дослідженню первинної
  облікової і звітної документації,
  пов'язаною із обчисленням та сплатою
  податкових платежів, з метою перевірки
  своєчасності й повноти сплати податків
  і зборів, правильності ведення податкового
  обліку, надання податкової звітності.
 • Об'єктом
  податкової перевірки
  є
  фінансово-господарська діяльність
  контрольованого суб'єкта – платника
  податків, що відображається у грошових
  документах, бухгалтерських книгах,
  звітах, кошторисах, деклараціях,
  товарно-касових книгах, показниках
  електронно-касових апаратів і комп'ютерних
  систем, що використовуються для
  розрахунків за готівку зі споживачами,
  і інших документах, незалежно від способу
  надання інформації, пов'язаних з
  обчисленням і сплатою податків і зборів.
 • Суб'єктами
  податкових перевірок,
  з
  одного боку, є підприємства, установи,
  організації будь-якої форми власності,
  фізичні особи (громадяни України,
  іноземці й особи без громадянства),
  тобто платники податків, а з іншого боку
  – посадові особи органів державної
  податкової служби, що безпосередньо
  здійснюють діяльність по проведенню
  податкових перевірок з метою забезпечення
  додержання податкового законодавства.
 • Види податкових
  перевірок.

1.
Камеральна

податкова перевірка, що проводиться за
місцем перебування податкового органу
в момент надання платником податків
звітних документів і податкових
розрахунків на підставі відомостей, що
містяться в них, а також відомостей, що
містяться в документах, які знаходяться
в податкових органах і відображають
відомості про діяльність платників
податків.

2.
Виїзна

податкова перевірка, що здійснюється
за місцем перебування платника податків
або об'єкта податкового контролю на
підставі даних податкових декларацій
та наявних у податкових органах документів
і відомостей про діяльність платника
податків, а також отриманих у нього
документів і відомостей.

Відповідно
до п.1 Указу Президента України “Про
деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності” від 23.07.1998 р. № 8171
виїзні перевірки, що здійснюються
органами виконавчої влади, уповноваженими
від імені держави на проведення перевірок
фінансово-господарської діяльності
(контролюючими органами), поділяються
на планові та позапланові.

 1. Контролюючими
  органами, що мають право проводити
  планові і позапланові виїзні перевірки
  фінансово-господарської діяльності
  суб'єктів підприємницької діяльності,
  є:
 2. а) органи державної
  податкової служби – стосовно сплати
  податків і зборів (обов'язкових платежів)
  до бюджетів і державних цільових фондів,
  неподаткових платежів;
 3. б) митні органи –
  стосовно сплати ввізного мита, акцизного
  збору та податку на додаткову вартість,
  які справляються у разі ввезення
  (пересилання) товарів на митну територію
  України в момент перетинання митного
  кордону;
 4. в) органи державного
  казначейства, державної контрольно-ревізійної
  служби та органи державної податкової
  служби в межах іх компетенції – стосовно
  бюджетних позик, позик та кредитів,
  гарантованих коштами бюджетів, цільового
  використання бюджетних коштів, коштів
  позабюджетних фондів, а також належного
  виконання державних контрактів,
  проавансованих за рахунок бюджетних
  коштів.
See also:  Скандал с законом об образовании: гройсман поручил растолковать его евросоюзу

Плановою виїзною
перевіркою визнається перевірка
фінансово-господарської діяльності
суб'єкта підприємницької діяльності,
яка передбачена в плані роботи
контролюючого органа і проводиться за
місцезнаходженням такого суб’єкта чи
за місцем розташування об'єкта власності,
стосовно якого проводиться така планова
виїзна перевірка. Планова виїзна
перевірка проводиться за сукупними
показниками фінансово-господарської
діяльності суб'єкта підприємницької
діяльності за письмовим рішенням
керівника відповідного контролюючого
органу не частіше одного разу на
календарний рік у межах компетенції
відповідного контролюючого органу.

 • Забороняється
  проведення планових виїзних перевірок
  за окремими видами зобов'язань перед
  бюджетами, крім зобов'язань по бюджетних
  позиках і кредитам, що гарантуються
  бюджетними коштами.
 • Право на проведення
  планової виїзної перевірки суб'єкта
  підприємницької діяльності надається
  лише у тому разі, якщо йому не пізніше,
  ніж за десять календарних днів до дня
  проведення зазначеної перевірки
  надіслано письмове повідомлення з
  зазначенням дати її проведення.
 • Позаплановою
  виїзною перевіркою вважається перевірка,
  що не передбачена в планах роботи
  контролюючого органу і проводиться за
  наявності хоча б однієї з наступних
  обставин:
 • а) за наслідками
  зустрічних перевірок виявлено факти,
  які свідчать про порушення суб’єктом
  підприємницької діяльності норм
  законодавства;
 • б) суб'єктом
  підприємницької діяльності не подано
  в установлений термін документи
  обов'язкової звітності;
 • в) виявлена
  недостовірність даних, заявлених у
  документах обов'язкової звітності;
 • г) суб'єкт
  підприємницької діяльності подав у
  встановленому порядку скаргу про
  порушення законодавства посадовими
  особами контролюючого органу під час
  проведення планової чи позапланової
  виїзної перевірки;
 • д) у разі виникнення
  потреби у перевірці відомостей, отриманих
  від імені, яка мала правові відносини
  з суб'єктом підприємницької діяльності,
  якщо суб'єкт підприємницької діяльності
  не надасть пояснення та їх документальні
  підтвердження на обов'язковий письмовий
  запит контролюючого органу протягом
  трьох робочих днів від дня отримання
  запиту;
 • е) провадиться
  реорганізація (ліквідація) підприємства.

3.
Комплексна

податкова перевірка, що здійснюється
стосовно дотримання податкового
законодавства в цілому. У цьому випадку
перевіряються всі документи і бухгалтерські
записи від дати попередньої перевірки,
а при необхідності — і за більш тривалий
період. Відповідно до п.2.1.

Порядку
періодичності перевірок і проведення
обстежень виробничих, складських,
торгових і інших приміщень, затвердженим
наказом Державної податкової адміністрації
України від 30.07.1998 р.

№ 3711
при проведенні комплексних перевірок
ними повинні бути охоплені усі види
податків, зборів і інших обов'язкових
платежів у бюджет, перевірене додержання
діючого податкового законодавства.

4.
Тематична

податкова перевірка, що здійснюється
стосовно дотримання окремих норм
податкового законодавства.

При цій
перевірці аналізується частина первинних
документів за визначений період часу
(місяць чи більше).

Якщо в ході тематичної
перевірки будуть виявлені серйозні
порушення податкового законодавства,
то це може послужити причиною проведення
комплексної податкової перевірки.

5.

Зустрічна

податкова перевірка, що здійснюється
як частина камеральної або виїзної й
полягає у співставленні відомостей,
підтверджених документально, про
діяльність окремого платника податків,
що мають інші особи з відомостями, які
відображені в документах самого такого
платника податків. Зустрічні перевірки
суб'єктів підприємницької діяльності
чи громадян проводяться державними
податковими органами по мірі виникнення
необхідності в їх проведенні.

Зустрічні перевірки
проводяться на підставі письмового
звернення керівництва державного
податкового органу, що здійснює перевірку,
державними податковими органами, якими
узяті на облік юридичні особи і за місцем
проживання фізичних осіб, протягом не
більше десяти днів із дня одержання
завдання. Інформація про результати
перевірки надається в дводенний термін
після її закінчення відповідним державним
податковим органом, що здійснює зустрічну
перевірку, у державний податковий орган,
що дав завдання на її проведення.

6.

Оперативна
– перевірка, що проводиться з метою
визначення факту дотримання чи
недотримання суб'єктами підприємницької
діяльності, що здійснюють розрахунки
зі споживачами за готівку, вимог
податкового законодавства, виявлення
порушень, а також одержання інформації
в інтересах повноти, своєчасності і
правильності сплати в бюджети і державні
цільові фонди податків і зборів
(обов'язкових платежів). Особливості
проведення оперативних перевірок
органами державної податкової служби
закріплені в Порядку проведення
оперативних перевірок і розгляду
матеріалів по них, затвердженому
розпорядженням Державної податкової
адміністрації України від 25.09.2002 р. №
272-р.

 1. Оперативна перевірка
  може проводитися також на тих об'єктах
  господарювання суб'єктів підприємницької
  діяльності, на яких розрахунки зі
  споживачами здійснюються в безготівковій
  формі.
 2. Оперативна перевірка
  повинна проводитися за окремими планами
  органів державної податкової служби в
  складі не менше двох посадових осіб при
  наявності в них службових посвідчень,
  особистих знаків і посвідчення на право
  перевірки об'єктів, розташованих на
  конкретній території.
 3. За
  результатами оперативної перевірки
  складається акт перевірки в двох
  екземплярах і підписується посадовими
  особами, що проводили оперативну
  перевірку, а також керівником чи особою,
  що його заміняє, а у випадку їхньої
  відсутності – матеріально відповідальною
  особою суб'єкта підприємницької
  діяльності.

7.
Повторна

вторинна перевірка податковим органом
обов'язків платника податків, що
випливають зі сплати податків і зборів.
Повторна податкова перевірка допускається
при реорганізації чи ліквідації
організації-платника податку, а також
у порядку контролю вищестоящого
податкового органу за податковим
органом, що проводив податкову перевірку.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*